Orientační nabídka


International

Kladno - logo (odkaz na titulní stránku)odkaz na titulní stránku

Kladno - Oficiální web

Město pro moderní život


 

Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Zásady Statutárního města Kladna Řád veřejných pohřebišť na území města Kladna

 

 
 

Zásady Statutárního města Kladna

 

Řád veřejných pohřebišť na území města Kladna.

     

 

Rada města Kladna vydává dne 21.9.2010  v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon“), tyto zásady, kterými se vydává Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pro pohřebiště  (hřbitovy, urnové háje , kolumbária) :

  a) Kladno I ( hlavní hřbitovy ) oddělení XIII.

  b) Kladno I ( hlavní hřbitovy ) oddělení I. – XII.

  c) Kladno II, včetně rozptylové loučky ( hlavní hřbitovy )

  d) Kolumbárium ( hlavní hřbitovy )

  e) Rozdělov

  f) Hnidousy ( Velvarská ulice )

  g) Hnidousy - urnový háj

  h) Dubí - urnový háj

  ch) Dubí - Svatý Jan

  i) Vrapice

2. Provoz pohřebišť  uvedených v čl. 1 zajišťuje k tomu  příslušný odbor Magistrátu města Kladna. Město může některými úkony smluvně pověřit subjekt, zajišťující  na základě smlouvy péči o pohřebiště na území města Kladna.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní dobu, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, schvaluje RM Kladna, jako přílohu těchto zásad.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2   tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8.  Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách a stolicích. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště  a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

13. Odpady je možné odkládat pouze na místa k tomu určená ( koše, ohrádky )

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem

pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tyto zásady.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel  pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

a)      výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)      pohřbívání

c)      provádění exhumací

d)      ukládání, rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků

e)      pronájem hrobových míst

f)        vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)      správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

h)      správu a údržbu objektů na pohřebišti ( komunikace, oplocení, obřadní síně apod.)

i)        zajišťování zneškodnění vzniklých odpadů 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště

1.  Provozovatel pohřebiště je povinen :

a)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

b)      umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2.  Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3.  Provozovatel  pohřebiště pronajme místo pro hrob fyzickým nebo právnickým osobám na základě    písemné smlouvy na období  10 let, po každém uložení zesnulého v rakvi minimálně však na tlecí dobu. Umožňuje-li to poměry na pohřebišti, je provozovatel pohřebiště povinen  propůjčit místo po uplynutí sjednané lhůty na další dobu.

 

Článek 6

Obecné povinnosti nájemce hrobového místa

1. Hrobové zařízení zřídit a opravovat v souladu s ustanoveními článku 10 této obecně závazné vyhlášky. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím způsobem :

a)  Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového  místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště ( který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5.   Neumisťovat žádné předměty mimo vnitřní části skříněk v kolumbáriích

6.    Nepoužívat v kolumbáriích zdroje s otevřeným ohněm (svíčky, kahany…).

7. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle zvláštního právního předpisu1).

8. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště podle zvláštního právního předpisu 2).

9. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

10. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

11. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2

12. Nájemce hrobového místa na pohřebišti uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. a) je povinen do 6 měsíců od pronájmu zbudovat urnový pomník, resp. epitafní desku, předepsaných rozměrů a materiálu, jinak bude nájem ukončen.

13. Nájemce hrobového místa na pohřebišti uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. a) nesmí převést místo, na kterém není nic zbudováno (pomník, resp. epitafní deska) na jiného uživatele, možné je pouze ukončit nájem.

14.   Nájemce hrobového místa na pohřebišti uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. a) si může na tomto pohřebišti pronajmout nejvýše 2 místa, která nesmí podnajmout další osobě.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který provozovatel pohřebiště stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně  jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být  použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2150 x 850 mm, a   to

-         rakve celodubové nebo rakve z jiných tvrdých druhů dřev, do jejichž vnitřního prostoru bude umístěna poloviční zinková vložka,

  -      rakve kovové s nepropustným dnem.

 

Článek 8

Tlecí doba

 Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let

 

Článek 9

Podmínky pro zřízení hrobových míst

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - hrobu:

 a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min 800 mm, v případě stavby většího než obvyklého hrobového zařízení, určí hloubku základové spáry provozovatel pohřebiště.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného,příp. cihlového zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - hrobky :

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 2000 mm).

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 300 mm, v případě užití litého betonu nejméně 15cm, a musí být izolovány přizdívkou , včetně impregnačních nátěrů.

d)      Dno hrobky může být bez betonového pokryvu(pouze kopaná zemina).V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 400 x 400 a hloubce 500 mm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min 500 mm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)      Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 2200 mm (podle velikosti rakví).

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)        Na zastropení je nutno použít  200 mm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírají hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na  1 m2.

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky, na samostatném základě.

4. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit    

-         dobu výstavby hrobky

-         zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-         požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště

-         podmínky používání komunikací pohřebiště

-         způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-         povinnost dozoru při výstavbě

-         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé  užívání stavby určit

-         druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-     způsoby a cyklus revizí hrobky.         

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

6. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - epitafní desky na XIII. oddělení(pohřebišti dle článku 1 odst. 1 písm.a)

a)  Jednotný rozměr plochy epitafní desky osazené na betonovou schránku je stanoven na 500 x 500  x 70 mm, výška nad betonovou schránkou může činit maximálně 350 mm a sklon 3 % směrem k uličce

b)  Epitafní desku je možné zhotovit pouze ze žuly, mramoru, pískovce nebo terasa

c) Mimo prostor hrobové schránky a epitafní desky není možné umísťovat žádné předměty ani vysazovat rostliny

7. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - urnového místa na XIII. oddělení

a)  Jednotný půdorysný rozměr urnového pomníku  je stanoven na 800 x 900 mm (pomník nesmí žádnou svou částí překračovat tento půdorys), maximální výška rámů včetně horní hrany krycí desky nesmí přesáhnout výšku 300 mm nad základem, maximální celková výška pomníku včetně výzdoby nesmí přesáhnout 1 200 mm nad základem.

b)  Jednotlivé díly urnového pomníku se musí navzájem kotvit vhodným způsobem

c)  Urnový pomník je možné zhotovit pouze ze žuly, mramoru, pískovce nebo terasa

d) Mimo prostor hrobové schránky a epitafní desky není možné umísťovat žádné předměty ani vysazovat rostliny

8. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

-         respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-         neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-          nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových mís

 -     zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

-          stanovení jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras

-         stanovení celkové váhy naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálech  stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě

9.  Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Péče o čestné a válečné hroby

1. Na čestném  pohřebišti, jehož část je vymezena vlastníkem, se pohřbívají  ostatky zemřelých osob, které se výrazně podílely na rozvoji společnosti, města, nebo se zasloužili o rozvoj vědy, kultury, umění apod. Povinnost pečovat o tyto hroby má provozovatel pohřebiště   

2. Péče o válečné hroby a pohřebiště padlých z obou světových válek je věcí úcty k památce padlých, vizitkou kulturnosti národa i mezinárodním závazkem.

3. Válečné hroby používají právní ochrany a péče o ně musí být umožněna. Musí být vhodně  udržovány a označeny.

4. Válečné hroby jsou evidovány Ministerstvem vnitra ČR, místní evidenci a péči o ně provádí provozovatel pohřebiště.

5. Exhumace, převozy a přemisťování ostatků padlých je možné jen se souhlasem orgánu hygienické služby. O rušení pohřebišť s válečnými hroby musí město předem informovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 21. 9. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dan Jiránek

primátor Statutárního města Kladna

 

 

 

 

Ing.Miroslav Bernášek, Mgr. Miroslav Vacek, Ing.Vojtěch Munzar

náměstci primátora Statutárního města Kladna

  

Odkazy

1) § 25 odst. 9 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

2) § 21 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

Příloha č.1 - Otevírací doba pohřebišť

Období roku

Otevírací doba

leden - únor

9,00  - 16,00 hod.

březen - duben

8,00  - 18,00 hod.

květen - září

8,00  - 19,00 hod

říjen

8,00  - 18,00 hod

listopad - prosinec

9,00  - 16,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dan Jiránek

primátor Statutárního města Kladna

 

 

 

 

 

Ing.Miroslav Bernášek, Mgr. Miroslav Vacek, Ing.Vojtěch Munzar

náměstci primátora Statutárního města Kladna  

 
Zodpovídá: Blanka Feřteková
Vytvořeno / změněno: 22.9.2010 / 22.9.2010

Líbí se?

Líbí 56% | Nelíbí 44%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.