Orientační nabídka


International

Kladno - logo (odkaz na titulní stránku)odkaz na titulní stránku

Kladno - Oficiální web

Město pro moderní život


 

Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Žádost o občanský průkaz - vydání OP, změny v OP, ztráta , odcizení

 

 
 

3. Název životní situace

 

Žádost o občanský průkaz   – vydání OP, změny v OP, ztráta, odcizení

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou státní občan České republiky (dále jen „občan“)  prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona o občanských průkazech.

 

Občanovi se vydává

a)     občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,

b)     občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo

c)      občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců, jestliže

·       došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo

·       v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

 

d)     občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce v případě, 

·       kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

e)     občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v případě, 

·       kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

 

 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanská průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

 

 

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

 

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k  překročení hranice s členským státem Evropské unie.

 

 Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost , převzít vyhotovený doklad apod.)

 

·        o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let

·        za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou  

·       za občana, jehož svéprávnost byla je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

·        vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně

·        za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz   zákonný zástupce; místo zákonného zástupce OP přebírá pěstoun, osoba, které byl občan   svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí  

·       za občana, jehož svéprávnost byla je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může   občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

O vydání občanského průkazu   žádá občan osobně, pokud je OP vydáván  občanovi mladšímu 15 let, je nutná i jeho přítomnost.

 

 

Od 1.1.2012 nelze o vydání občanského průkazu žádat u matričních úřadů.

 

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým   čipem a občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji může občan požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost ani fotografie se nepředkládají.

 

O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu  je  hlášen k trvalému pobytu. Občan současně s vyplněnou žádostí předkládá 2 fotografie o rozměru 35mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana.

 

 Vyhotovený občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu  musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka.

 

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti  získané v zahraničí.

 

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky.

 

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

 

V případě zjištěných rozporů při zpracování žádosti předloží občan i další doklady.

 

Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu  bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl OP vydán.

 

Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu
 • předávají občanům vyhotovené občanské průkazy
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí
 • přijímají občanské průkazy po  zemřelých osobách
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství České republiky
 • přijímají nalezené občanské průkazy
 • přijímají oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu

 

Při pobytu v zahraničí je občan povinen nahlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 

Upozornění:

·        odcizení a nález občanského průkazu je možné ohlásit také Policii České republiky

·        ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití, případně nález občanského průkazu lze rovněž ohlásit matričnímu úřadu

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým   čipem a občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji může občan požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu  je  hlášen k trvalému pobytu.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Ve správním obvodu města Kladna se občan obrátí na oddělení občanských průkazů  Centra správních agend se sídlem na adrese Kladno, náměstí Svobody 1960, 1. patro.

 

Úřední hodiny:

 • pondělí           7:30 – 18.00 hod
 • úterý          7:30 – 15:00 hod
 • středa            7:30 – 18.00 hod
 • čtvrtek            7:00 – 15.00 hod

 

10. Jaké doklady je nutné mít sebou

 

Vydání prvního občanského průkazu

 

 • K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit

a)     rodný  list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

b)     další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel , v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

c)      Platný cestovní pas . Pokud občan není jeho držitelem je nutno předložit podklady pro ověření státního občanství  občana – rodné listy rodičů občana. Dále rodné listy prarodičů občana. Ty se nevyžadují, pokud alespoň jeden z nich je narozen před 1.1.1954. Pokud jsou všichni prarodiče narozeni po 1.1.1954, postačí rodný list jednoho z nich. Osvědčení o státním občanství se vyžaduje v případě pochybností, např. jeden z rodičů je cizinec. 

 • K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit

a)     rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,

b)     další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel , v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.)

c)      doklad o státním občanství občana, jemuž má být občanský průkaz vydán.

 

 • K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je nutné předložit

a)     rodný  list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

b)     rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

c)      další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel , v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (doklad o rodném čísle, doklad o rodinném stavu apod.)

d)     občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem;je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

  

Vydání nového občanského průkazu

 • K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit

a)     potvrzení o občanském průkazu,

b)     další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel , v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

     Žádost o vydání  občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává na tiskopisu stanoveném  Ministerstvem vnitra. Žádosti jsou k dispozici v Centru správních agend.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Vybírání správních poplatků na úseku občanských průkazů je upraveno v Sazebníku správních poplatků (položka 8), který je přílohou zákona č. 634/2OO4 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem                                                                                                  500

 

 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc                                                                                                               100                
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti  na 3 měsíce                                                                                                        100 

 

·        Vydání občanského průkazu   občanu mladšímu 15 let                    50

 

 • Vydání občanského průkazu   občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky                                                                          100

 

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

      100

 

·        Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu            100

 

Správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Kladna.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým   čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.

 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

ve znění zákona č. 491/2001 Sb.,

ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

ve znění zákona č. 53/2004 Sb.,

ve znění zákona č. 559/2004 Sb.,

ve znění zákona č. 395/2005 Sb.,

ve znění zákona č. 21/2006 Sb.,

ve  znění zákona č. 115/2006 Sb.,

ve znění zákona č. 136/2006 Sb.,

ve znění zákona č. 342/2006 Sb.,

ve znění zákona č. 129/2008 Sb.,

ve znění zákona č. 239/2008 Sb.,

ve znění zákona č. 41/2009 Sb.,

ve znění zákona č. 227/2009 Sb.,

ve znění zákona č. 424/2010 Sb.,

ve znění zákona č. 142/2012 Sb.,

ve znění zákona č. 167/2012 Sb.,

ve znění zákona č. 303/2013 Sb.,

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

 

Doplňující zákony a předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky  jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Nesplněním povinností uvedených v zákonu o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 16a zákona o občanských průkazech.

 

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

a)     poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,

b)     poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c)      nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),

 

 

d)     ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e)     neprodleně neohlásí  poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f)        poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g)     ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,

h)      v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§24 odst . 2),

i)        úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j)         požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k)      pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst.2,

l)        nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

m)   neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n)      prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila,

o)     neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,

p)     neoprávněně zapíše předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává   údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

 

K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Za přestupek podle odst. 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15.000 Kč, za přestupek podle odst. 1 písm.b) až m) lze uložit pokutu do 10.000 Kč a za přestupek podle odst. 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100.000 Kč.

 

25. Za správnost popisu odpovídá

 

Magistrát města Kladna, Odbor správní, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

Bc. Helena Vorlová

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

1.9.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

1.9.2014

29. Datum konce platnosti popisu

„Nestanoveno“

 

 
Zodpovídá: Bc. Helena Vorlová
Vytvořeno / změněno: 1.2.2007 / 10.10.2013

Líbí se?

Líbí 44% | Nelíbí 56%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.