Orientační nabídka


International

Kladno - logo (odkaz na titulní stránku)odkaz na titulní stránku

Kladno - Oficiální web

Město pro moderní život


 

Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

 

 
 

3. Pojmenování ( název ) životní situace

 

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Stavební úřad postupuje dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění. 

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,

c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,

f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 1),

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,

q) stavby mostních vah,

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

s) výměna vedení technické infrastruktury 59), pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2 písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny 32).Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.

Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.

 

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

 

Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )

 

Všechny žádosti může podávat vlastník  dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti  ( zástupce, nájemce, provozovatel …).

 

Žadatelem může být  fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající  nebo  právnická osoba.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem ( vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ).

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.

 

Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.; 

 

Tyto formuláře jsou zveřejněny na http://www.mestokladno.cz/  - úřední formuláře -  odbor výstavby.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Žádosti se podávají  na podatelnu Magistrátu města Kladna.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby Magistrátu města Kladna jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.c) stavebního zákona. Seznam referentů, včetně výčtu jimi spravovaného území naleznete zde. V případě jakýkoli nejasností se obraťte na administrativu odboru, kde vám ochotně poradí.

 

Lenka Fabianová - administrativa odboru výstavby, tel.312 604 303; e-mail: lenka.fabianova@mestokladno.cz

 

Úřední hodiny magistrátu:

 

pondělí             8:00 - 18:00 hod.
středa              8:00 - 18:00 hod.
čtvrtek             8:00 - 15:00 hod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost se podává na formuláři jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb. ; 

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Kladna http://www.mestokladno.cz/  a na odboru výstavby Magistrátu města Kladna.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatek se platí v pokladně Magistrátu města Kladna a stanovuje se podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro

rodinnou rekreaci                                                                                  1 000

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                                               5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                                          500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží                1 000

                                                                                                           a 500 Kč za čtvrté

                                                                                            a každé další stání,

                                                                                                           nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám,

které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)                 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                          20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                                  300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                               3 000

 

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně                                                                 1 000

b) nad výměru 5 000 m2                                                                         3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                             1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                               2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků

na využívání území                                                                                 5 000

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby, resp. na podatelnu Magistrátu města Kladna.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Pořádková pokuta ( § 173 stavebního zákona )

            (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

            (2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

            (3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě 53)

 

 Za přestupek podle § 178  stavebního zákona lze uložit pokutu

 a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,

 b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 písm. d),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

 

Za správní delikt podle § 180 stavebního zákona se uloží pokuta

 a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c), odstavců 2 a 4 a odstavce 5 písm. b),

 b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

 

25. Za správnost popisu odpovídá

 

Magistrát města Kladna, Odbor výstavby

 

26. Kontaktní osoba

 

Ing. Karel Šíma,  tel. 312 604 301; karel.sima@mestokladno.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

1.1.2013

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

4.1.2013

29. Datum konce platnosti popisu

 

“Nestanoveno“ 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Šíma
Vytvořeno / změněno: 20.3.2008 / 4.3.2014

Líbí se?

Líbí 67% | Nelíbí 33%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.